1. Opće informacije

Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu HOK), OIB:96583527575, Ilica 49, 10000 Zagreb
U obavljanju svoje djelatnosti HOK obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.


2. Kontakt

Email: hok@hok.hr
Tel: 01 4806 666


3. Službenik za zaštitu osobnih podataka

HOK je sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: „Uredba“), propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i ostalim podzakonskim aktima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedenu e-mail adresu ili telefonski u pogledu svih pitanja vezanih za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarivanja Vaših prava zaštite osobnih podataka.


4. Svrha prikupljanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke HOK obrađuje sa svrhom poduzimanja radnji vezanih za provedbu izbora za članove tijela HOK-a u mandatnom razdoblju 2022.-2026. godine. Pravni temelj obrade Vaših osobnih podataka u ovu svrhu je legitimni interes HOK-a koji se sastoji od administrativnih potreba provođenja izbora.
Pravni temelj za javnu objavu informacija o imenu, prezimenu, funkciji i kontaktu čelnika tijela te za javnu objavu informacija o imenu, prezimenu i funkciji člana tijela je poštovanje pravnih obveza voditelja obrade sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).


5. Kategorije osobnih podataka koje HOK obrađuje

Kako bi se ostvarila svrha obrade, obrada Vaših osobnih podataka obuhvaća: ime i prezime, OIB, naziv i sjedište obrta, adresa za primanje pismena, broj telefona, broj mobitela, adresa elektroničke pošte, IBAN, izjava o neizricanju mjera Suda časti Hrvatske obrtničke komore, potvrde o aktivnom sudjelovanju u radu tijela, godine iskustva u poduzetništvu, potvrda o plaćenom komorskom doprinosu, potvrda o plaćenim porezima i doprinosima.


6. Korištenje i obrada osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti radi poduzimanja radnji vezanih za provođenje izbora za članove tijela Hrvatske obrtničke komore u mandatnom razdoblju 2022.-2026. godine. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, osobni podaci ime, prezime i funkcija člana tijela objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr.


7. Dijeljenje Vaših osobnih podataka

HOK jamči da se Vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u točki 4. ovog Dokumenta a mogu se dijeliti:

  • financijskim institucijama
  • tijelima komorskog sustava
  • javnim tijelima i drugim osobama u slučajevima propisanim zakonom
  • osobni podaci: ime, prezime, funkcija člana tijela i podaci za kontakt objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr


8. Zadržavanje Vaših osobnih podataka

Izborna dokumentacija koja sadrži Vaše osobne podatke pohranjuje se trajno.


9. Vaša prava

Općenito imate slijedeća prava:

  • imate pravo tražiti pristup i ispravljanje ili brisanje Vaših osobnih podataka
  • imate i pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka i zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih
    podataka
  • imate pravo na prenosivost podataka odnosno pravo primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku

Vaša prava možete ostvariti pisanim putem na adresi Voditelja obrade osobnih podataka Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49, 10000 Zagreb, s naznakom „Za Službenika za zaštitu osobnih podataka“, Elektronička pošta: hok@hok.hr. Pravo na pristup osobnim podacima možete ostvariti isključivo osobnim dolaskom u HOK kod osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka uz predočenje osobne identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica i slično).


10. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.